Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez KOWAL’S Marketing & Trade Edward Kowalski, z siedzibą w Warszawie (02-954), ul. Królowej Marysieńki 21/42 oraz miejscem wykonywania działalności w Warszawie (02-511), ul. Belgijska 5 za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod adresem: sklep.kowals.pl (zwanego dalej Sklepem) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez KOWAL’S Marketing & Trade Edward Kowalski usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

 1. Definicje

Dni robocze- dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Dostawa- czynność faktyczna, która polega na dostarczeniu Klientowi przez Sklep, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego przez Klienta w Zamówieniu

Dostawca- podmiot współpracujący ze Sklepem w zakresie Dostawy Towarów:

 1. Firma kurierska DPD

Hasło- ciąg znaków: liter, cyfr lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu osobom trzecim do Konta Klienta w Sklepie

Klient- podmiot, z którym może być zawarta Umowa sprzedaży i na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.

Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto Klienta- dostępny dla każdego Klienta indywidualny panel po dokonaniu Rejestracji w Sklepie, uruchomiony na jego rzecz przez Sklep

Login- ustalone indywidualnie przez Klienta oznaczenie, składające się z ciągu znaków: liter, cyfr lub innych, które wymagane jest wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie.

Regulamin- niniejszy regulamin

Rejestracja- czynność faktyczna dokonana w sposób określony przez Regulamin, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcji i możliwości Sklepu.

Sklep- sklep internetowy działający pod adresem: sklep.kowals.pl prowadzący sprzedaż Towarów znajdujących się w ofercie za pośrednictwem Internetu, którego właścicielem jest firma KOWAL’S Marketing & Trade Edward Kowalski, prowadzącą działalność gospodarczą wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki o numerze NIP: 9510059623, REGON: 011128881 z siedzibą w Warszawie (02-954), ul. Królowej Marysieńki 21/42 oraz miejscem wykonywania działalności w Warszawie (02-511), ul. Belgijska 5.

Sprzedawca- prowadzący Sklep działający pod adresem: sklep.kowals.pl, który reprezentuje firmę KOWAL’S Marketing & Trade Edward Kowalski, prowadzącą działalność gospodarczą wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki o numerze NIP: 9510059623, REGON: 011128881 z siedzibą w Warszawie (02-954), ul. Królowej Marysieńki 21/42 oraz miejscem wykonywania działalności w Warszawie (02-511), ul. Belgijska 5.

Strona Internetowa Sklepu- strony internetowe, pod którymi prowadzona jest działalność Sklepu, działające w domenie: sklep.kowals.pl

Towar- produkt przedstawiony przez Sklep za pośrednictwem strony internetowej: sklep.kowals.pl mogący być przedmiotem sprzedaży.

Umowa sprzedaży- umowa sprzedaży zawarta na odległość na zasadach określonych w Regulaminie pomiędzy Klientem a Sklepem

 1. Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu

Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach informacyjnych i prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu było możliwe dla użytkowników Internetu przy użyciu wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne to przeglądarka internetowa w wersji minimum Internet Explorer 11 / Chrome 66 / FireFox 60 / Opera 53 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości minimum 256kbit/. Strona internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024 x 768 pikseli.

Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które w czasie korzystania przez Klienta ze Strony internetowej Sklepu zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie tych plików ma na celu poprawne funkcjonowanie Strony internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klienta. Mechanizm ten nie ma negatywnego wpływu na urządzenie końcowe Klienta, nie powoduje żadnych zmian konfiguracyjnych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce na swoim urządzeniu, lecz może to spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu

Aby złożyć zamówienie w Sklepie za pośrednictwem Strony internetowej Sklepu konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, w związku z czym Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, to znaczy działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

 1. Rejestracja

Aby utworzyć Konto Klienta należy dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

Rejestracja nie jest wymagana do złożenia zamówienia w Sklepie.

W celu Rejestracji Klient wypełnia formularz rejestracyjny udostępniony przez Sklep na Stronie internetowej i poprzez wybór odpowiedniej funkcji przesłać go drogą elektroniczną do Sprzedawcy. Podczas Rejestracji Klient podaje adres mailowy oraz ustala indywidualne Hasło.

W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Zaznaczenie tego pola i tym samym akceptacja Regulaminu jest obowiązkowe przy Rejestracji. Brak zaznaczenia uniemożliwi przejście do dalszego etapu Rejestracji Klienta.

W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych (newsletter) poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Sprzedawca wyraźnie informuje wyraźnie o celu zbierania danych osobowych Klienta.

Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych (newsletter) nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, które może zostać przykładowo przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy.

Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje drogą elektroniczną na podany w formularzu adres poczty elektronicznej potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient otrzymuje dostęp do Konta Klienta i możliwość dokonywania zmian danych podanych podczas Rejestracji.

 1. Zamówienia

Wszelkie informacje zawarte na Stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

Zamówienia można składać w Sklepie 24 godziny na dobę, przez 7 dniu w tygodniu, jednakże ich realizacja odbywa się w godzinach pracy firmy KOWAL’S Marketing & Trade Edward Kowalski, to jest w przedziale czasowym: 9:00- 17:00 od poniedziałku do piątku.

Klient za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar w odpowiadającej mu liczbie i rodzaju poprzez kliknięcie przycisku „do koszyka” znajdującym się przy każdym Towarze. Po skompletowaniu zamówienia Klient potwierdza poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam”, który znajduje się poniżej wyszczególnionych pozycji z zamówienia. Po wypełnieniu formularza zamówienia poprzez uzupełnienia go w dane kupującego, Klient przystępuje do wyboru sposobu dostawy i metody płatności, po czym przeniesiony zostaje do podsumowania swoich wyborów, gdzie może wprowadzić zmiany poprzez wybranie przycisku „Wróć” lub je zatwierdzić wybierając przycisk „Potwierdzam zakup”. Każdorazowo Klient jest informowany o łącznej cenie za Towar oraz Dostawę, jak też o wszelkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

Złożenie zamówienia stanowi złożenia Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła potwierdzenie złożenia zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta.

Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zostaje ta Umowa zawarta.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia w przypadku, kiedy Klient wybierze opcję odbioru osobistego z zapłatą na miejscu i upłynie 7 dni od momentu, kiedy Sprzedawca poinformuje Klienta o fakcie, że zamówienie jest gotowe do odebrania.

Anulowanie zamówienia może również nastąpić w momencie, kiedy upłynie 7 dni od momentu kiedy Klient zadeklarował się dokonać przedpłaty na konto i tej wpłaty nie dokonał. Zanim zamówienie zostanie anulowane Klient otrzymuje powiadomienie informujące o tym fakcie na kilka dni przed upłynięciem terminu.

 1. Płatności

Ceny zamieszczone na Stronie Internetowej Sklepu przy danym Towarze są cenami brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i innych, jeśli takie są, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których zostanie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy.

Klient ma możliwość wyboru z następujących form płatności za zamówione Towary:

a) Przelew natychmiastowy/płatność online- po wybraniu swojego banku, Klient zostanie przeniesiony na jego stronę, gdzie dokona szybkiej płatności za zamówienie, a następnie zostanie przekierowany z powrotem na stronę sklepu. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A. Rozliczenia płatności online przeprowadzane są przez Blue Media S.A. (bluemedia.pl)

Płatność online można wykonać Klient posiadający kartę płatniczą: 

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

b) Przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tej sytuacji realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy)

c) Gotówką za pobraniem – płatność Dostawcy w momencie dokonywania Dostawy (w tej sytuacji realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie przesłania Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia)

d) Gotówką przy odbiorze osobistym- płatność następuje w biurze Sprzedawcy (w tej sytuacji realizacja zamówienia rozpoczyna się po przesłaniu Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia, a Towar wydany zostanie w biurze Sprzedawcy)

 

 1. Dostawa

Sprzedawca realizuje Dostawę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także całej Unii Europejskiej.

Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

Sprzedawca zamieszcza na Stronie internetowej Sklepu informację o szacowanej liczbie dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.

Zamówiony Towar dostarczany jest do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia. Istotne jest podanie właściwego adresu doręczenia oraz aktualnego numeru telefonu, dzięki któremu Dostawca będzie miał możliwość skontaktowania się z odbiorcą w celu bardziej szczegółowych ustaleń odnośnie Dostawy. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wpisany adres dostawy czy numer telefonu przez Klienta, w konsekwencji czego niemożliwe było skuteczne doręczenie Zamówienia.

W przypadku wyboru odbioru osobistego wydanie Towaru następuje w sklepie stacjonarnym firmy KOWAL’S Marketing & Trade Edward Kowalski, mieszczącym się przy ulicy Belgijskiej 5, w Warszawie, w godzinach pracy punktu, czyli między 9:00 a 17:00 od poniedziałku do piątku.

 1. Rękojmia

Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fabrycznych i prawnych, jest odpowiedzialny względem Klienta w przypadku, kiedy Towar ma wadę fabryczną lub prawną (rękojmia).

Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

 1. Oczekiwać obniżenia ceny lub odstąpić od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy wolny od wad albo wadę usunie.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

 1. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

 1. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy na swój koszt.

 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

 1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

 1. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

 1. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres: sklep@kowals.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

 1. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

  8. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. 

Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. 

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu. 

W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. 

Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu. 

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 1. Usługi nieodpłatne

Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne: 

a)Newsletter; 

b)Prowadzenie Konta Klienta; 

c)Zamieszczanie opinii. 

Usługi wskazane powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu. 

Z usługi Newsletter może skorzysta

każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję Newsletter. Z chwilą aktywacji linku przez Klienta zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter. Klient może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczy

odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi Newsletter. 

Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji. 

Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter. 

Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta. 8.Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych. 9.Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania. 

Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę, Klientom posiadającym Konto Klienta publikacji na Stronie Internetowej Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Towarów. 

Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na Stronie Internetowej Sklepu.

Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

 1. Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści 

Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny by

utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne. 2.Klient oświadcza, że: 

a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści; 

b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w punkcie 9 Regulaminu, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;

c) wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu; d)wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Klient nie jest uprawniony do: 

a)zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w punkcie 9 Regulaminu, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej; 

b)zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w punkcie 9 Regulaminu, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym. 

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Klientów treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z §11 Regulaminu. 

Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usług, o których mowa w punkcie 9 Regulaminu, treści które mogłyby w szczególności: 

a)zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich; 

b)naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności; 

c)posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe); 

d)pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy; 

e)naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe. 

W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z punktem 11 Regulaminu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w punkcie 9 Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowi

naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści. 

Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści w ramach Strony Internetowej Sklepu.

 1. Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia pra

W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomi

Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu. 

Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.

 1. Ochrona danych osobowych 

Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

 1. Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży

Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej. 

Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta. 

Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

 1. Postanowienia końcow

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą. 

Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu. 

W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. 

Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi by

w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). 

Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z  postanowieniami w punkcie 13 Regulaminu. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.04.2020 r.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl